Centrum Mediacji Fundacji El-Karama


Mediacja polega na rozwiązywaniu każdego rodzaju sporu, poprzez rozmowę stron skonfliktowanych z udziałem osoby trzeciej – Mediatora.

Głównym zadaniem mediatora jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu, tak aby było ono satysfakcjonujące dla obu stron i przez obie strony akceptowane. Do rozwiązania konfliktu nie trzeba kierować sprawy na drogę postępowania sądowego. Korzyści wynikające z podjęcia próby mediacji to przede wszystkim:

Czas – na sprawę w Sądzie czeka się miesiącami, a rozprawy ciągną się nawet lata. Mediacja trwa średnio 3 miesiące. Ponadto w postępowaniu sądowym strony spotykają się na sali sądowej w wyznaczanych przez sąd terminach, natomiast w mediacjistrony spotykają się na gruncie neutralnym, w terminach dogodnie ustalanych z mediatorem.

Pieniądze – wpisowe w sądzie kosztuje 5 % wartości sporu – za mediacje zapłacisz 1% Ponadto, jeżeli ugodę zawarto przed pierwszą sprawą – sąd zwraca 100% opłaty wpisowej, a po pierwszej sprawie 75% uiszczonego wpisu.

Poufność – postępowanie sądowe jest jawne natomiast mediator ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje które zostały przedstawione podczas trwania mediacji. Oznacza to również , że mediator nie może być powołany na świadka w sądzie.

Satysfakcja – w postępowaniu sądowym to Sędzia wydaje wyrok, najczęściej satysfakcjonujący tylko dla jednej strony. W przypadku rozwiązywania konfliktu z udziałem mediatora to strony opracowują propozycje porozumienia.Mediacje są łatwym i szybkim rozwiązaniem problemów skierowanym przede wszystkim do osób myślących pozytywnie o przyszłości. Takie rozwiązanie wydaje się rokować większe szanse na powodzenie. Sprzyja obniżeniu negatywnych emocji, pozwala na utrzymanie dalszych wzajemnych relacji, a także umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku. Skoro jest łatwiejsza droga, to wybierz ją!

Kamila Przybysz


Oferta Szkoleniowa


Udział w Szkoleniach zapewni otrzymanie niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do uzyskania nowego zawodu i stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju. Dostarczy wiedzy z zakresu technik negocjacyjnych. Pozwoli na poszerzenie wiedzy oraz uzyskanie kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.


Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach z zakresu funkcjonowania procedur mediacyjnych, psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Jednocześnie rozwijają w uczestnikach praktyczne umiejętności mediacyjne w zakresie prowadzenia spotkań ze stronami, monologu mediatora, prowadzeniem sesji mediacyjnych w teorii i praktyce oraz metod komunikacyjnych.

Szkolenie z Mediacji skierowane jest do nauczycieli, psychologów, socjologów, terapeutów rodzinnych, nauczycieli, specjalistów od kultury, religii, relacji wielokulturowych, międzykulturowości, relacji interkulturowych, resocjalizacji, prawników, doradców podatkowych, inżynierów, po managerów, trenerów biznesu, konsultantów a także do wszystkich, którzy chcą polepszyć jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku.


Szkolenie podstawowe z mediacjipomoże ugruntować oraz poszerzyć dotychczasową wiedzę i będzie niezbędne do dalszego zdobywania kwalifikacji w wybranym przez siebie obszarze (mediacje cywilne i gospodarcze lub rodzinne i sprawach nieletnich).


Szkolenie rozszerzonemediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, nieletnich, ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora i stworzyć profesjonalistów w wybranych dziedzinach. Szkolenie to umożliwi odpowiednie rozpoznanie i klasyfikowanie konfliktów. Poznają Państwo zasady postępowania i sporządzania dokumentacji. Dużą część szkolenia poświęcimy praktycznym ćwiczeniom, które stanowić będą symulacje prawdziwych sesji mediacyjnych. Ponadto zostaną przedstawione aktualne  przepisy, poparte ćwiczeniami i przykładami z życia. Ukończenie szkolenia specjalistycznego uprawnia kandydatów do wpisania się na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.


Szkolenie specjalistycznemediator kulturowy, umożliwi Państwu zapoznanie się z odmiennościami kulturowymi i pozwoli ukazać istotę wzajemnych kontaktów oraz relacji. Istota kultury i religii, tożsamość, asymilacja oraz związane z nią problemy stały się współczesnym wyzwaniem każdego z Nas. Dlatego tak ważnym jest by każdy zdawał sobie sprawę i potrafił odpowiednio zareagować w kontakcie z odmiennościami…


Szkolenie specjalistycznemediator transgraniczny, pozwoli na ukazanie szerszych perspektyw edukacyjnych oraz zawodowych dla mediatorów. Problematyka tak zwanej „granicy”, ubieganie się o statut uchodźczy, czy też nielegalne przekraczanie granicy wyzwala w ludziach szereg negatywnych emocji, odbijających się na ich sposobie zachowania. Zdarza się, że już kwestia samego munduru może powodować barierę, przed którą osoby znajdujące się na granicy staną w obliczu konfrontacji, a nie mediacji. Prezentowane szkolenie jest skierowane głownie do osób już pracujących na granicy (służby mundurowe) oraz dla osób związanych z NGOsami, które prowadzą działania pomocowe dla ludności, która się tam znajduje.


Zakres tematyczny jest zgodny z obowiązującymi standardami szkolenia mediatorów, określonymi w rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku (Dz.U. nr56, poz.591) oraz z rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 108, poz.1020), a także nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 3 maja 2012 roku.


Każde szkolenie kończy test wiedzy. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia podstawowego z mediacji wraz z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. Jest on tym samym uprawniony do zdobycia kolejnych kwalifikacji specjalistycznych umożliwiających otrzymanie certyfikatu mediatora.Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie!


kamila-przybyszKamila Przybysz – dyplomowany psycholog, trener, mediator. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne w sprzedaży. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem i motywowaniem młodych ludzi do działania.

Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, interwencji kryzysowych, treningów asertywności i innych. Certyfikowany mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, nieletnich w tym szkolnych oraz prawa pracy. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym Warszawa, Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga, Sądzie Okręgowym Siedlce i Sądzie Okręgowym w Płocku.

Jej pasją stało się ciągłe pogłębianie wiedzy w dziedzinie pracy z ludźmi, przekazywaniem wiedzy z zakresu technik sprzedażowych, radzenia sobie w sytuacjach uważanych za stresujące.

Aby się z nami skontaktować prosimy o wiadomość na adres: