dr Magdalena El Ghamari
Prezes Fundacji El-Karama

 • Fundacja El-Karama została utworzona i ufundowana przez dr Magdalenę El Ghamari.

  Głównym celem Fundacji El-Karama jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zwiększenia świadomości i zbliżenia narodów i państw z obszaru Basenu Morza Śródziemnego (MENA).

  Szczegółowymi celami Fundacji są: podejmowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw i działań w zakresie:

  a) identyfikacji tożsamości kulturowej obszaru MENA;
  b) działalności naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu, kulturalnej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  c) działalności wspomagającej rozwój naukowy, w tym rozwój edukacji;
  d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  e) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  g) poszerzanie wiedzy na temat narodów i państw zamieszkujących obszary MENA;
  h) turystyki i krajoznawstwa;
  i) ochrony i promowania dóbr kultury i tradycji narodowej wybranego obszaru;
  j) wspierania osób uzdolnionych;
  k) działalności charytatywnej;
  l) prognozowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa obszaru MENA;
  m) promowania działań edukacyjnych;
  n) budowania społeczeństwa obywatelskiego.
  Zasób 1