Statut

Statut
„Fundacja El-Karama”


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja El-Karama „, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę El-Ghamari zamieszkałą: Wolności 22, Ząbki 05-091, Polska, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 12.04.2016r., nr rep. A 2196/2016, sporządzonym przez notariusza MONIKĘ BOCIAN, Kancelaria Notarialna w Warszawie, przy ul. LUDWIKA KONDRATOWICZA 25., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
4. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Karama”, „Karama”
6. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.


ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1) społeczeństwa obywatelskiego,
2) dzieci i młodzieży,
3) innych osób, które wymagają pomocy ze strony fundacji,
4) ofiar klęsk żywiołowych.

§ 7.

Głównym celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zwiększenia świadomości izbliżenia narodów i państw z obszaru Basenu Morza Śródziemnego (MENA). Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1) organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego oraz podnoszenie jakości w edukacji, kulturze, ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska, obronności kraju, oraz promowanie powszechności zatrudnienia i zapobieganie bezrobociu.
2) działalność w zakresie:
a. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i innych krajach świata,
b. rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami oraz innymi instytucjami polskimi i zagranicznymi,
3) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją społeczną;
5) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
6) identyfikację kulturową obszaru basenu morza Śródziemnego (w skrócie MENA)
7) działalności naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu, kulturalnej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
8) działalności wspomagającej rozwój naukowy, w tym rozwój edukacji;
9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) poszerzanie wiedzy na temat narodów i państw zamieszkujących obszary odmienne kulturowo;
13) turystyki i krajoznawstwa;
14) ochrony i promowania dóbr kultury i tradycji narodowej wybranego obszaru;
15) wspierania osób uzdolnionych;
16) działalności charytatywnej;
17) prognozowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa obszaru MENA;
18) promowania działań edukacyjnych;
19) budowania społeczeństwa obywatelskiego.
20) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji nauki;
21) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
22) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
23) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
24) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
25) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
26) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
27) ratownictwa i ochrony ludności;
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29) promocji i organizacji wolontariatu;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
32) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej Ustawy.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować edukację międzykulturową;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci i młodzieży;
4) finansowanie kosztów leczenia osób potrzebujących;
5) dofinansowywanie działalności ośrodków edukacyjnych oraz ośrodków wymagających pomocy;
5) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i
6) zimowego dla dzieci, młodzieży, osób potrzebujących;
7) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie edukacji oraz oświaty związanych z realizacją celów Fundacji;
8) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
9) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
10) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.


ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10.

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji z czego 1.000 PLN przeznaczone zostanie na działalność gospodarczą fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji jest lokowany na krajowych i zagranicznych rachunkach bankowych.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 15.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.


 ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 16.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.


ROZDZIAŁ V. RADA FUNDACJI

§ 17.

1. Rada Fundacji składa się z dwóchdo siedmiu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
2) śmierci jej członka;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 18.

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu. przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
5) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 19.

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. w posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 21.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby .
W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.


ROZDZIAŁ VI. ZARZĄD FUNDACJI

§ 22.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 25.

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 26.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 27.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.


VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 29.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 30.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
• Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;
• Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 84.12.Z;
• Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych 85.42.A;
• Szkoły wyższe 85.42.B;
• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
• Pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z;
• Wydawanie książek 58.11.Z;
• Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
• Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z;
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
• Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
• Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
• Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 84.11.Z;
• Działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z;
• Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z;
• Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z.


ROZDZIAŁ VIII. ZMIANA STATUTU

§ 31.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.


ROZDZIAŁ IX. ZMIANA CELU FUNDACJI

§ 32.

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.


ROZDZIAŁ X. POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 33.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 34 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 34.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.


ROZDZIAŁ XI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 35.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 36.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.


ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 38.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.