Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi jest statutową jednostką badawczą, badawczo-rozwojową, analityczno-doradczą, edukacyjną, dydaktyczną i szkoleniową, działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas.

Centrum zajmuje się:

 • badaniami i opisywaniem zjawisk, sytuacji oraz mechanizmów, mających wpływ na zmniejszenie stanu zagrożenia dla społeczeństwa i gospodarki, grup, jednostek i podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych i samorządowych,
 • identyfikacją czynników ryzyka w celu ich minimalizacji lub eliminowania oraz zaproponowania adekwatnych metod zapobiegania,
 • przygotowywaniem, podejmowaniem i doskonaleniem działań zapobiegawczych.
 • zagrożeniami i patologiami, zgodność funkcjonowania jednostek i grup z normami oraz zasadami współżycia społecznego, a także możliwościami działań profilaktycznych z zakresu: sekt i nowych ruchów religijnych, subkultur, nowych ruchów społecznych, radykalizacji, deradykalizacji, bezpieczeństwa kulturowego, kryzysu migracyjnego, patologii i dysfunkcji przywództwa politycznego, korporacyjnego, ruchów i innych form organizacji życia społecznego, - patologii życia gospodarczego - m.in. ryzyka wynikające z modelu zarządzania, korupcja, fraud, nepotyzm, braki w etyce zawodowej i kulturze korporacyjnej, narzędzi doskonalenia zarządzania organizacjami i transparentności biznesowej, zarządzanie ryzykami, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i formy pokrewne, compliance, CSR, kodeksy etyki, antykorupcja, metodologia analizy informacji oraz trendów społecznych i gospodarczych, - analiza ryzyka,

Główne formy działalności CBnRS to :

  • popularyzacja wiedzy związanej z głównymi obszarami badań
  • tworzenie naukowej bazy danych w zakresie wspomnianym wyżej
  • analizowanie, przetwarzanie i opracowywanie zebranych informacji oraz formułowanie wniosków badawczych, adresowanych do ośrodków decyzyjnych
  • publikowanie wyników badań naukowych dotyczących wyżej wymienionego zakresu
  • organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz innych spotkań z zaproszonymi ekspertami i praktykami
  • współpraca z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi
  • prowadzenie warsztatów i innych zajęć edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
  • studia podyplomowe i szkolenia z zakresu narzędzi doskonalenia skutecznego i transparentnego zarządzania podmiotami administracji publicznej, samorządowej oraz organizacji biznesowych (m. in. z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, compliance, CSR, antykorupcji, zapobiegania fraudom, kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej)
  • formułowanie postulatów i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
  • realizacja eksperckich prac zleconych o charakterze konsultacyjnym i wdrożeniowym.

Prace Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi są realizowane przez osoby reprezentujące różne dyscypliny naukowe: socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, prawników i ekonomistów. Umożliwia to interdyscyplinarne spojrzenie na analizowaną problematykę. Centrum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji, wyników badań i doświadczeń; jest miejscem współpracy wykładowców oraz innych ekspertów-praktyków ze studentami.

Kierownictwo Centrum:

Dyrektor dr Agnieszka Bukowska

Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych: Piotr Caliński

 • Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego: dr Magdalena El Ghamari

 • Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej dr hab.: Tomasz Aleksandrowicz

 • Pracownia Badań Tradycyjnych i Nowych Form Duchowości: dr Agnieszka Bukowska

 • Kierownik Pracowni Badań Zagrożeń Społecznych: dr Krzysztof TomaszyckiZespół badawczy:

• prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz
• prof. dr hab. Stanisław Mocek
• prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz
• dr Agnieszka Bukowska
• dr Magdalena El Ghamari
• Piotr Caliński
• Grzegorz Cieślak

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi

Czytaj dalej