Akademia Komunikacji Międzykulturowej w Dziedzinie Bezpieczeństwa

Cross Cultural Awerness Academy in Albania

Summer Camp in Albania 2017


Cel

a) Kształtowanie umiejętności kompetentnej komunikacji międzykulturowej i świadomości różnic kulturowych.
b) Pogłębienie wiedzy o planowaniu i organizowaniu działań w złożonym środowisku kulturowym.
c) Wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów zarządzania w trakcie realizacji zadań w działaniach na rzecz pokoju.
d) Walka informacyjna – zapoznanie się z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, planowania i decydowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.
e) Pokazanie skomplikowanych relacji religijnych, politycznych i kulturowych, które współtworzą współczesny Bliski Wschód i Afrykę Północną, zaznajomienie z aktualną sytuacją geopolityczną wybranych krajów islamskich na świecie.
f) Pokazanie współczesnej kultury arabskiej, wzajemnych powiązań obszaru MENA i Europy, zagrożeń bezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą destabilizacja tego regionu oraz perspektyw i kierunków rozwoju leżących tam krajów.
g) Poznanie w jak najszerszym możliwym stopniu wybranych, współczesnych problemów nurtujących świat islamski oraz zdobycie wiedzy dotyczącej kultury, religii, tradycji, historii i prawa, które regulują życie codzienne ponad miliarda ludzie na świecie.

Ukończenie studium

a) Świadectwo ukończenia studium.

Zasady realizacji studium

a) Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
b) Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
c) Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
d) Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.

Forma zaliczenia studium

a) Praca dyplomowa realizowana w terenie.

Program


1. Istota bezpieczeństwa

a) System bezpieczeństwa narodowego
b) Bezpieczeństwo militarne państwa
c) Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa
d) Bezpieczeństwo międzynarodowe
e) Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


2. Kultura a bezpieczeństwo

a) Relacje pomiędzy kulturą a bezpieczeństwem
b) Zagrożenia bezpieczeństwa obszaru MENA


3. Analiza informacji

a) Psychologiczne aspekty przetwarzania informacji
b) Analiza przekazów medialnych
c) Analiza struktur sieciowych


4. Informacja w bezpieczeństwe

a) Prognozowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem
b) Geoinformacja w zarządzaniu bezpieczeństwem


5. Kultura jako narzędzie dyplomacji

a) Budowa pozytywnego wizerunku kraju
b) Zwalczanie stereotypów
c) Budowa marki narodowej


6. Komunikacja międzykulturowa

a) Komunikacja międzykulturowa
b) Media a komunikacja międzykulturowa
c) Współczesna kultura arabsko-muzułmańska
d) Rola religii w komunikacji międzykulturowej
e) Zderzenie cywilizacji: Zachód i świat Islamu


7. Świat islamu

a) Historia świata muzułmańskiego
b) Islam jako doktryna polityczno-religijna
c) Podstawowe wiadomości o prawie koranicznym


8. Bałkany i ich rola w regionie

a) Konflikty i napięcia międzykulturowe
b) Sytuacja geopolityczna


9. Kosowo & Albania – szczególny aspekt bezpieczeństwa w Europie?

a) Casus Kosowa
b) Albania – bałkański patchwork
c) Kulturowe uwarunkowania konfliktów zbrojnych


10. Negocjacje międzykulturowe

a) Wyzwania wielokulturowości w epoce globalizacji
b) Radykalizacja
c) Europa wobec problemu radykalizacji społeczności muzułmańskichZajęcia terenowe – Case study podczas zajęć

Kontakt i zgłoszeniaz dopiskiem „Akademia”