Bezpieczeństwo kulturowe jest nowym i dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Czynnik kulturowy najtrafniej obrazuje ewolucja zjawiska bezpieczeństwa po zimnej wojnie, bowiem dotyczy human collectivities – czyli egzystencjalnych potrzeb podmiotów pozapaństwowych jak i sytemu wartości oraz nowych zagrożeń.

Spojrzenie na ten temat z niewojskowego punktu widzenia bezpieczeństwa było do początku lat 90 – tych poważnie ograniczone i często lekceważone na arenie międzynarodowej.

System dwubiegunowy zapewniał stabilność ładu międzynarodowego i pozwalał na analizowanie mechanizmów jego funkcjonowania na podstawie realistycznych teorii równowagi sił. Zasadniczym problemem społeczeństw i państw było niebezpieczeństwo przekształcenia się ideologicznych i politycznych antagonizmów dwóch supermocarstw w globalny konflikt militarny. Inne niemilitarne zagrożenia nie wydawały się wówczas na tyle istotne, by traktować je jako odrębne zjawisko.

Spory religijne i etniczne były sztucznie tłumione bądź też wyjaśniane w kategoriach rywalizacji dwóch mocarstw o dominacje w świecie. Przyczyny powstawania zagrożeń bezpieczeństwa – kulturowego są bardzo różne. W głównej mierze należy do nich niezrozumienie obydwu stron oraz niechęć w poznaniu czegoś innego. Obecnie żyjemy w wielowymiarowym społeczeństwie, gdzie na tej samej płaszczyźnie występują różne grupy społeczne, o odmiennych kulturowo cechach. Ludzie o różnym wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym oraz układzie wartości wchodzą we wzajemne interakcje.

szkolenia kulturowe

Straż Graniczna, Wojsko, Policja, Służba Więzienna...

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo kulturowe społeczności jest zatem czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Stanowi nową jakość. Wynika z tego prawidłowość dotycząca różnicy między bezpieczeństwem kulturowym (societal), a społecznym (social). O ile w pierwszym wypadku mówimy o bezpieczeństwie wspólnoty jako całości, to w drugim - o bezpieczeństwie poszczególnych jednostek, odnoszącym się głównie do wymiaru ekonomicznego.

Tematyka badań:


 • kultura bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo kulturowe

 • bezpieczeństwo konfesyjne

 • kultura jako czynnik integrujący i dezintegrujący w aspekcie bezpieczeństwa i obronności

 • zderzenie i dialog cywilizacji

 • wielokulturowość versus międzykulturowość

 • obszar MENA oraz obszary arabsko - muzułmańskie

 • migracje i ich uwarunkowania oraz prognozy

 • radykalizacja i deradykalizacja

 • współczesne konflikty zbrojne – aspekt kulturowy

 • kulturowe aspekty terroryzmu – „cool jihad"

 • CIMIC - współpraca cywilno – wojskowa

 • High Risk Area oraz działania w odmiennym środowisku kulturowymZapraszamy do współpracy