Julita Mirowska

koordynator, kierunek: prawo wojskowości

Julita Mirowska – doktor w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Adiunkt w Zakładzie Nauk o Obronności w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych, a także funkcji i celów współczesnych sił zbrojnych.


Adres e-mail: fundacja@el-karama.pl

Kamila Przybysz

mediator

Kamila Przybysz – dyplomowany psycholog, trener, mediator. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne w sprzedaży. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem i motywowaniem młodych ludzi do działania.

Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, interwencji kryzysowych, treningów asertywności i innych. Certyfikowany mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, nieletnich w tym szkolnych oraz prawa pracy. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym Warszawa, Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga, Sądzie Okręgowym Siedlce i Sądzie Okręgowym w Płocku.

Jej pasją stało się ciągłe pogłębianie wiedzy w dziedzinie pracy z ludźmi, przekazywaniem wiedzy z zakresu technik sprzedażowych, radzenia sobie w sytuacjach uważanych za stresujące.


Adres e-mail:

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

ekspert, cywilizacja arabsko-muzułmańska, polscy Tatarzy

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – wykładowca akademicki, specjalista w zakresie kulturowych aspektów bezpieczeństwa. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego dysertacją Wartości kulturowe a procesy globalizacji na przykładzie cywilizacji islamskiej i sinokonfucjańskiej.

Zainteresowania badawcze ogniskują wpływu wartości kulturowych na stosunki międzynarodowe, czynnika religijnego w globalnym układzie sil. Szczególne miejsce w swych pracach poświęca cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i przemianom zachodzących w tym kręgu kulturowym pod wpływem globalizacji w kontekście ruchów religijno-politycznych, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu.

Poprzez różnego rodzaju projekty społeczne i popularnonaukowe, także o charakterze międzynarodowym stara się łączyć postawę badacza-teoretyka z popularyzatorem wiedzy włączając się w inicjatywy mające na celu przybliżenie zagadnień związanych ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, cywilizacją arabsko-muzułmańską oraz rodzimym obliczem islamu-Tatarami polskimi.


Adres e-mail:

dr Justyna Olędzka

ekspert, obszar poradziecki, koordynator programu: Kaukaz Północny

dr Justyna Olędzka – nauczyciel akademicki i analityk polityczny, doktor nauk o polityce, filolog polski i literaturoznawca. W pracy naukowej zajmuje się badaniem zjawisk politycznych zachodzących na obszarze poradzieckim ze szczególnym uwzględnieniem Kaukazu Północnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej w systemach niedemokratyczny, problematyki ludobójstwa, teorii i praktyki inżynierii społecznej. Uczestniczka projektów badawczych z obszaru stymulacji budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.Członek redakcji czasopisma ,,Kavkaz. Przeszłość- Teraźniejszość – Przyszłość".


Adres e-mail:

Monika Osińska

koordynator, kierunek Indie

Monika Osińska – socjolożka, fotografka, aktywistka. Od 6 lat w pracuje w branży badawczej. Obecnie związana z instytutem badań rynkowych i społecznych – Kantar TNS. Doświadczenia zdobywała w Polsce oraz za granicą, eksplorując indyjski rynek. Od 2015 roku jako członki stowarzyszenia Miasto Jest Nasze stara się razem z innymi aktywistami ulepszać przestrzeń miejską. Wolne chwile poświecą na realizację projektów fotograficznych podejmujących tematykę społeczną.


Adres e-mail:

dr Elion Farruku

koordynator, kierunek Albania i Kosowo

Dr Elion Farruku uzyskał doktorat w Uniwersytecie w Padwie i Torino, Doctor Iuris w 2012 roku. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie otrzymał tytuł magistra w obszarze praw człowieka na Wydziale Prawa.

Dodatkowo uzyskał magisterium z Polityki Międzynarodowej i Dyplomacji na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Perugii we Włoszech, oraz Wydziale Prawa.

Doktor Farruku został również profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu w Perugii (Włochy).

Adres e-mail: