17 października 2017 r.
aula A, piętro XII, Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki.

VII Ogólnopolska Konferencja
Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe
w regionie MENAInterdyscyplinarność i wielowymiarowość badań w naukach o bezpieczeństwie wyłaniają nowe obszary eksploracji, a także konieczność poszukiwania oraz wdrażania nowatorskich narzędzi badawczych.

W ostatnich latach, w zagranicznej literaturze można zauważyć wzmożone zainteresowanie relacjami pomiędzy bezpieczeństwem, kulturą, religią a polityką i toczące się wokół niej dyskusje. Wpływa to niewątpliwie na rozwój nauk o bezpieczeństwie i obronności oraz stanowi podstawę do rozwiązywania wielu zidentyfikowanych problemów.

Biorąc pod uwagę liczbę polskich publikacji na ten temat, można stwierdzić. Że w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obszarze MENA stan ten jest nadal niezadowalający.

Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najlepiej rozpoznawanych regionów w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie jest on uznawany za jeden z najbardziej niestabilnych regionów współczesnego świata, a tym samym niezwykle istotny dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory, konflikty o charakterze wewnętrznym, a także procesy społeczne i polityczne zachodzące w regionie kształtują jego przestrzeń bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym, jaki wewnątrzpaństwowym. Złożoność tych procesów, ich zasięg i zakres powodują, że problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego przenikają się nawzajem. Warto podkreślić, że geograficznie obszar MENA obejmuje obszar Basenu Morza Śródziemnego, geopolitycznie stanowi cały Bliskiego Wschodu i Afrykę Północną, natomiast kulturowo zasięg MENA może sięgać od Afryki Subsaharyjskiej do Iranu, a historycznie zaś można go zidentyfikować jako obszar będący niegdyś pod władaniem Imperium Osmańskiego.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Podejmiemy wyzwanie zmierzenia się z problemami skupiającymi się wokół bezpieczeństwa kulturowego poprzez analizę przyczyn, struktur i wyzwań wynikających ze współczesnych konfliktów zbrojnych oraz związanego z nim bezpieczeństwa kulturowego. Podejmiemy się również identyfikacji problematyki kryzysu migracyjnego, głównie w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń bezpieczeństwa. Ważnym elementem analizy będzie również „radykalizacja i deradykalizacja” oraz współpraca środowisk cywilnych i mundurowych.

W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad wpływem i dalszą ewolucją zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa w badanym regionie MENA. Ponadto chcielibyśmy przeanalizować szeroko rozumianą kulturę, tradycją oraz religię i rodzących się wokół niej konfliktów wpływających na współczesne bezpieczeństwo, a zwłaszcza zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, politologów, specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, środowiska wojskowego, a także socjologów, antropologów, czy przedstawicieli nauk penalnych.


Zapraszamy do udziału w dyskusji w panelach tematycznych:

• Bezpieczeństwo w obszarze MENA
• Migracje i jej uwarunkowania oraz prognozy
• Bezpieczeństwo kulturowe i konfesyjne
• Zderzenie i dialog cywilizacji zachodnioeuropejskiej z cywilizacją islamu w bliskowschodniej i afrykańskiej odsłonie
• Nowych ruchów społecznych, Subkultur, Nowych form religijności i duchowości, Sekt destrukcyjnych oraz Nowych Ruchów Religijnych
• Metodologii analizy informacji oraz trendów społecznych i gospodarczych
• Kultura jako czynnik integrujący i dezintegrujący w aspekcie bezpieczeństwa i obronności
• Wielokulturowość versus międzykulturowość
• Radykalizacja i deradykalizacja
• Współpraca cywilno – wojskowa, High Risk Area oraz działania w odmiennym środowisku kulturowym
• Współczesne konflikty zbrojne
• Terroryzm


Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesłać do 8 września 2017 roku na adres mailowy:

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do dnia 20 września 2017 r. Koszt udziału w monografii wynosi 350 PLN, w tym celu prosimy określić chęć swojej partycypacji w karcie zgłoszeniowej.

Uczestnictwo bez udziału w monografii jest bezpłatne


Dane do płatności:

FUNDACJA EL-KARAMA, z siedzibą WARSZAWA 00-020, ul. CHMIELNA 2/31, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000621368, REGON 365133698, NIP 5252672233

Numer rachunku: 26114020040000320276876985

W tytule: MENA2017

Planowana konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a jej geneza wynika z szerokiej dyskusji na temat ogólnoświatowego bezpieczeństwa, które jest ciągle żywym tematem, szczególnie na tle ostatnich wydarzeń.


Zapraszamy do udziału!