• 6 października 2016 r.
  Pałac Staszica,
  Warszawa

  VI Miedzynarodowa Konferencja
  Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe
  w regionie MENA - bezpieczeństwo kulturowe
  „Bałkański Patchwork”


  Podziękowania
  Zasób 1 Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najlepiej rozpoznawanych regionów w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie jest on uznawany za jeden z najbardziej niestabilnych regionów współczesnego świata, a tym samym niezwykle istotny dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory, konflikty o charakterze wewnętrznym, a także procesy społeczne i polityczne zachodzące w regionie kształtują jego przestrzeń bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym, jak i wewnątrzpaństwowym. Złożoność tych procesów, ich zasięg i zakres powodują, że problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego przenikają się nawzajem.

  Warto podkreślić, że geograficznie obszar MENA obejmuje obszar Basenu Morza Śródziemnego, geopolitycznie stanowi cały Bliskiego Wschodu i Afrykę Północną, natomiast kulturowo zasięg MENA może sięgać od Afryki Subsaharyjskiej do Iranu, a historycznie zaś można go zidentyfikować jako obszar będący niegdyś pod władaniem Imperium Osmańskiego.

  Coraz większa łatwość kontaktów, masowa komunikacja, internet prowadzą do spotkań i zderzeń kulturowych, a szoku kulturowego doznać można nawet na odległość, bez bezpośredniego kontaktu. Kanałami tymi napływają bowiem produkty kultury konsumpcyjnej, skomercjalizowanej i niezależnie od tego, czy są one amerykańskiego, czy ponadnarodowego pochodzenia kształtują kosmopolityczną kulturę i styl życia. Choć jest ona uboga w warstwie intelektualnej i pozornie nie zagraża kulturze wysokiej, coraz częściej rodzi jednak pytania i obawy o negatywny wpływ na tożsamość kulturową państw. Również regionalizm – prowadzący jak w przypadku Unii Europejskiej do integracji politycznej, gospodarczej, a także kulturalnej – wywołuje obawy o skutki dla tożsamości narodowej państw członkowskich. Do niebezpieczeństw dotyczących kultury symbolicznej dochodzą niepokoje o stan dóbr kultury materialnej zagrożony ciągle przez konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, Bliski Wschód), arabskie rewolucje, pojawienie się tworu, jakim jest tak zwane „Państwo Islamskie”, a także przez grabieże, kradzieże, przemyt i zniszczenia.

  Podczas konferencji podejmiemy wyzwanie zmierzenia się z problemami skupiającymi się wokół bezpieczeństwa kulturowego poprzez analizę przyczyn, struktur i wyzwań wynikających z bałkańskiego tygla kulturowego oraz związanego z nim bezpieczeństwa kulturowego. Podejmiemy się również identyfikacji problematyki kryzysu migracyjnego, głównie w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń bezpieczeństwa. Ważnym elementem analizy będzie również „kultura”, która z jednej strony łączy i konsoliduje, z drugiej zaś antagonizuje, dzieli i prowadzi do poważnych konfliktów.

  W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, politologów, specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, środowiska wojskowego, a także socjologów, antropologów, czy przedstawicieli nauk penalnych.

  Konferencja obejmuje następujące obszary badawcze:

  1. Kulturowy obszar MENA – kultura, społeczeństwo, religia, zmiany kulturowe, komunikacja międzykulturowa;
  2. Kulturowe uwarunkowania migracji z obszaru Bałkanów;
  3. Konflikty kulturowe – zderzenie cywilizacji zachodnioeuropejskiej z cywilizacją islamu w bliskowschodniej i afrykańskiej odsłonie;
  4. Kultura jako czynnik integrujący i dezintegrujący w aspekcie bezpieczeństwa kulturowego;
  5. Wielokulturowość versus międzykulturowość w kontekście kryzysów;
  6. Kulturowe determinanty czynów przestępczych popełnianych przez imigrantów.
 • Miejsce obrad: Warszawa, Pałac Staszica ul. Nowy Świat 72 (Pałac znajduje się na Trakcie Królewskim, u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Świat, przy pomniku Mikołaja Kopernika)
  Opłata konferencyjna: 300 pln*

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej do 15 września 2016 r. na adres: fundacja@el-karama.pl

   Formularz zgłoszeniowy (klik)


   Application form (click)


  W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informacje odnośnie konferencji oraz szczegóły płatności.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania referatów, które będą głoszone podczas konferencji. Ostateczny termin nadesłania tekstów to 5 października 2016 r. – prosimy o terminowość, ponieważ publikacje powinny ukazać się drukiem do końca 2016 r.

  TERMIN DOSTARCZENIA ARTYKUŁÓW JEST OSTATECZNY

  Wszystkie wystąpienia konferencyjne w postaci artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w dwóch recenzowanych monografiach naukowych (do wyboru):

  • w anglojęzycznej monografii naukowej pod tytułem: „Bezpieczeństwo kulturowe obszaru MENA”
  • w polskojęzycznej monografii naukowej zatytułowanej „Bałkański Patchwork”

  Monografia „Bezpieczeństwo kulturowe obszaru MENA” będzie dotyczyć jedynie sfery bezpieczeństwa i współczesnych konfliktów związanych z obszarem MENA. Do tej publikacji prosimy o teksty wyłącznie w języku angielskim

  Monografia „Bałkański Patchwork” związana będzie z środowiskiem kulturowym obszaru MENA. Do tej publikacji prosimy o teksty wyłącznie w języku polskim.

  Artykuły NIE MOGĄ przekraczać w sumie 12 stron w języku angielskim lub polskim (TNR 12, odstępy między wierszami 1,5). Tekst powinien zostać zrecenzowany przez samodzielnego pracownika naukowego.

  Artykuł powinien zawierać abstrakt, tytuł, słowa kluczowe, podpisy tabel/rycin i bi-bliografię w języku angielskim lub polskim. Abstrakt (w jęz. polskim i angielskim) nie powinien przekraczać 0,5 strony).

  Ryciny/mapy/ilustracje/zdjęcia będą publikowane w odcieniach szarości. Przypisy powinny zostać ustawione w stylu oksfordzkim, zaś bibliografia umieszczona na koń-cu tekstu.

  Uwaga! Limit miejsc na planowane warsztaty wynosi 20 osób, zastrzegamy możliwość selekcji zgłoszeń. Wynika to z ograniczonych możliwości zorganizowania warsztatów międzykulturowych.

  *Dla osób planujących udział bierny koszt to 150 złotych. Udział czynny wiąże się z możliwością publikacji swojego artykułu w wydaniu monografii w języku angielskim.
 • Komitet Honorowy

  dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz, prof. WSPol – Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
  prof. Sokol Axhemi – University of Tirana (Albania)
  prof. dr Dhimitri Bello – University of Tirana Albania
  gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa WSIZ, Instytut Studiów nad Terroryzmem
  prof. Martin Berishaj – University of Ljubljana, Slovenia
  dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AON – Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  prof. ass. Dr. Elion Farruku – Universita degli Studi di Perugia
  dr hab. inż. Leszek Korzeniowski, prof. ESNoB – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie
  prof. Fatmir Memaj – University of Tirana, Albania
  płk dr hab. inż. Witalis Pellowski – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
  prof. Prof. Dr. Pajtim Ribaj– George C. Marshall Association, Albania
  prof. ass. Dr. Darjel Sina – University of New York, Tirana
  dr hab. Sławomir Zalewski, prof. WSPol, prodziekan ds. naukowych – Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno

  Komitet Naukowy

  ppłk dr Marek Bodziany – Zakład Socjologii Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
  mgr Bogusz Bomanowski – Uniwersytet Łódzki
  dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku
  ppłk. dr Ireneusz Ciosek – Z-ca kierownika Katedry Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  dr inż. Monika Ćwiklińska – Fundacja El-Karama, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
  mgr Eleni Daniiloudi – Zielińska – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  mgr Gert Dragoshi – Uniwersytet Łódzki
  dr Marlena Drygiel-Bielińska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  dr Magdalena El Ghamari – prezes Fundacji El Karama, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego UwB
  dr Wojciech Gilewski – wykładowca akademicki WAT i AON, członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
  dr hab. Teresa Grabińska, prof. WSOWL – pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  Dorota Horodyska – prezes Stowarzyszenia Polsko-Albańskiego
  dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka – Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania PB
  mgr Bartosz Kurek – Instytut Nauk Politycznych UW
  dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – Zakład Socjologii Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  mgr Adam Karpiński – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Turystyki i Rekreacji
  por. dr Zbigniew Kuźniar – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek – kierownik Pracowni Koncepcji Bezpieczeństwa UPH
  dr Agnieszka Łapińska – Komenda Miejska Policji w Białymstoku
  dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr – kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
  mgr Sławomir Ozdyk – A4U Vips & Diplomats Services Berlin, Uniwersytet Szczeciński
  dr Paulina Polko – Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wyższa Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL – kierownik Katedry Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, Wydział Filozofii
  mgr Paweł Pyrzyński – Prezes Zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya
  dr Łukasz Roman – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  dr Witold Sokała – Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych UJK w Kielcach
  mgr inż. Ewa Iwanina-Szopińska – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  płk dr hab. Tomasz Smal, prof. WSOWL – Dziekan Wydziału Zarządzania, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  mł. insp. dr inż. Krzysztof Tomaszycki – Komenda Główna Policji
  płk dr Lesław Wełyczko – Prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  mł. insp. dr Krzysztof Wiciak – dyrektor Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
  dr Grzegorz Winogrodzki – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
  płk dr hab. inż. Marian Żuber – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Komitet Organizacyjny

  MA Naile Demiri – Uniwersytet AAB w Prisztinie, Kosowo
  mgr Karolina Olszowska – Forum Młodych Dyplomatów
  Katarzyna Polakowska – Pracownia Młodych Badaczy Bezpieczeństwa, Fundacja El-Karama
  Monika De Silva – Forum Młodych Dyplomatów
  mgr Magdalena Skrodzka – Forum Młodych Dyplomatów
  Aleksandra Skupińska – Forum Młodych Dyplomatów
  mgr Luiza Troszczyńska – Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Fundacja El-Karama
  mgr Anna Misztal – Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Łódzki
 • 9.00 – 9.15 OTWARCIE KONFERENCJI – dr Magdalena El Ghamari

  9:15 – 9:30 WYKŁAD GOŚCINNY – Bartosz Bącal w latach 1997-2007 dziennikarz, korespondent wojenny: Kosowo, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Irak.

  9.30 – 10.15 BAŁKAŃSKA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA W XXI WIEKU

  Wykład wprowadzający w tematykę bezpieczeństwa kulturowego obszaru MENA oraz inauguracja działalności Fundacji El-Karama.
  Relacja z badań terenowych na Bałkanach: granice UE, siatki przemytnicze, handel ludźmi, ośrodki dla uchodźców, kim są uchodźcy? – prezentacja raportu –  dr Magdalena El Ghamari
  Dyskusja: mgr Adam Karpiński (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Turystyki i Rekreacji)

  10.15 – 10.30 przerwa kawowa

  10.30 – 11.15 BAŁKAŃSKI PATCHWORK – KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO, RELIGIA – NOWE TRENDY – moderator: dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka

  1. Diaspora romska. Półwysep Bałkański jako największe skupisko Romów oraz kulturowe uwarunkowania migracji – mgr Aleksandra Kapuściak (Forum Młodych Dyplomatów).
  2. Bałkański dżihad – radykalne oblicze południowo-słowiańskiej wersji islamu – dr Magdalena Ickiewicz (Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka).

  11.15 – 11.30 dyskusja

  11.30 – 11.45 przerwa kawowa

  11.45 – 12.30 KRYZYS MIGRACYJNY Bezpieczeństwo kulturowe Europy w kontekście kryzysu migracyjnego, zmiany kulturowe ostatniej dekady w obszarze MENA – moderator: Bartosz Kurek

  1. Finansowanie terroryzmu w obszarze MENA – Andrzej Dobrzyniecki-Cartier, Clinical Professor of Law in American Institute for Law and Finance w Lewes (USA).
  2. Wielokulturowość czy międzykulturowość? Praktyczne problemy konstruktów teoretycznych – mgr Magdalena Skrodzka (Forum Młodych Dyplomatów).
  3. Akcja rodzi reakcję. Fale migracji a rozwój ruchów nacjonalistycznych w Europie – dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak (Zakład Socjologii Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu).

  12.30 – 12.45 dyskusja

  12.45 – 13.00 przerwa kawowa

  13.30 – 14.30 BLISKI WSCHÓD, A KWESTIA MIGRACYJNA – moderator: Michał Żakowski

  1. Sytuacja mniejszości religijnych w Republice Turcji – mgr Karolina Olszowska (Forum Młodych Dyplomatów).
  2. Obozy dla IDPs' jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Regionu Kurdystanu w Iraku – mgr Piotr Sosnowski  (Akademia Sztuki Wojennej).
  3. Prawdopodobne modele polityczno-społeczne Iraku – widziane z perspektywy emigrantów, polityków i mieszkańców, Sahar Ewa Hassan (Stosunki międzynarodowe, dyplomacja publiczna, Collegium Civitas).

  14.30 – 14.45 dyskusja

  14.45 – 15.30 przerwa na lunch

  15.30 – 16.30 DOŚWIADCZENIA – MISJE I OPERACJE W REJONIE MENA – moderator: gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk

  Uczestnicy dyskusji: dr Julita Mirowska – Sytuacja kobiet z krajów Azji Środkowej w dobie wymuszonej migracji – Afganistan), mgr Bartosz Kurek (Instytut Nauk Politycznych UW), dr Magdalena El Ghamari – Libijska operacja i jej wpływ na migracje (Uniwersytet w Białymstoku, FEK).

  16.30 Zakończenie konferencji, podsumowanie obrad. ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ UDZIAŁU W KONFERENCJI
 • 1g 1a1f1i 1d 1k1m 1j1e 1b 1h1c BPrAL 1l